Обявления ОРК

Във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/, в район „Приморски”, Община Варна, постъпиха уведомления за реализация на инвестиционно предложение относно „Изграждане 10 броя жилищни сгради –къщи на два етажа” с обща РЗП 1300 кв.м с 10 паркоместа и  една „Многофамилна жилищна сграда на 3 етажа” с РЗП 1122 кв.м с 15 паркоместа в поземлени имоти с идентификатори ПИ 10135.2016.49 и ПИ 10135.2016.52, земеделска  територия, с НТП „Овощна градина и нива” с обща площ 4495 кв.м, м-ст „Срещу гробището”, район „Приморски”, гр. Варна, с възложител : „ВИП СЕРВИЗ” ООД.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица, в ст.78, ет.4, в сградата на район „Приморски”, считано от 24.06.2022г.


Уважаеми граждани, във връзка с чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОВОС, Ви информираме, че постъпи искане за реализацията на инвестиционно предложение: „Изграждане на търговски комплекс – сграда на три етажа с пет подземни нива осигуряващи паркирането на моторни превозни средства в сградата“ в  ПИ 10135.2556.397, бул. „Цар Освободител“ №76-А, район „Приморски“, гр. Варна,  с възложител: „АСТРАЛ КОНЦЕПТ“ ЕООД, гр. Варна
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул. „Ген.Колев” 92  в 14-дневен срок, считано от 20.06.2022г.


Уважаеми граждани, във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпи уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на търговски комплекс – сграда на три етажа с пет подземни нива осигуряващи паркирането на моторни превозни средства в сградата“ в  ПИ 10135.2556.397, с площ 8472 кв.м., урбанизирана територия, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, бул. „Цар Освободител“ №76-А, район „Приморски“, гр. Варна,  с възложител: „АСТРАЛ КОНЦЕПТ“ ЕООД, гр. Варна.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул. „Ген.Колев” 92 в 14-дневен срок, считано от 31.05.2022г.


Във връзка с чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на район „Приморски”, Община Варна, информираме за постъпило искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на офис сграда и два магазина” в УПИ XX-18, кв.12, идентичен с ПИ 10135.2560.306, урбанизирана територия, с площ 180 кв. м, НТП „Ниско застрояване (до 10 м), с възложители Румянка Иванова, Росица Дочева, Станислав Дочев и „ИКОНОМОВ ПРОЕКТ”ООД.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в 14-дневен срок, в сградата на район „Приморски”, ст.78, ет.4, „Екологичен контрол”, считано от 18.04.2022г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: