Обявления ОРК

 

Във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/, в район „Приморски”, Община Варна, постъпи уведомление за реализация на инвестиционно предложение относно „Изграждане на пет броя жилищни сгради” в поземлен имот с идентификатор ПИ 10135.2016.56, земеделска територия, с НТП „Нива” с площ 2630 кв.м, район „Приморски”, гр. Варна, с възложители: Сава Б. Савов, Владимир Б. Костелянчик, Юрий Б. Костелянчик, Марина С. Велева, Димитричка Ж. Костелянчик, Величка Ив. Костелянчик.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица, в ст.76, ет.4, в сградата на район „Приморски”, считано от 31.10.2022 г.

 


Съобщение

Уважаеми граждани, във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпи уведомление за инвестиционно предложение свързано с промяна предназначението на кафе-сладкарница в дентален и медицински център в жилищна сградa в УПИ ХV-145, кв.47, по плана на 21 микрорайон на гр. Варна, с идентификатор 10135.2563.710.1 по КККР на гр. Варна с възложители: Иван Дринчев, Марин Маринов, Янка Маринова, Илияна Русева, Ирена Камбова, Снежан Снегаров, Антон Радев, Пенка Лечева, Радка Кирилова.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул. „Ген.Колев” 92 в 14-дневен срок, считано от 27.10.2022г.


Съобщение

Уважаеми граждани, във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпи уведомление за инвестиционно предложение за  „Изграждане на сградa със смесено предназначение с подземни гаражи“ в УПИ ХХVIII-1789, „за сграда със смесено предназначение“, кв.6, идентичен с ПИ 10135.2563.1798, урбанизирана територия, с площ 462 кв.м., с НТП „За друг обществен обект, комплекс“, район „Приморски“, гр. Варна, с възложител: „ДОМ МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ“ ООД.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул. „Ген.Колев” 92 в 14-дневен срок, считано от 24.10.2022г.


Уважаеми граждани, във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпи уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на 17 броя еднофамилни жилищни сгради“, в поземлен имот с идентификатор 10135.2571.163, урбанизирана територия, с площ 8337 кв.м., с НТП „За курортен хотел, почивен дом“, по КККР на гр. Варна, с възложител: „АКТОН ТРЕЙД“ ЕООД.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул. „Ген.Колев” 92 в 14-дневен срок, считано от 29.09.2022г.


Във връзка с чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на район „Приморски”, Община Варна, информираме за постъпило инвестиционно предложение за „Промяна по време на строителство на сграда със смесено предназначение с магазини, офиси, жилища и подземен гараж и изграждане на аптека, самостоятелна медико-диагностична лаборатория и приема към нея” в УПИ VI-203, 204 „за сграда със смесено предназначение, ПГ и трафопост” кв.48, идентичен с ПИ 10135.2562.274, урбанизирана територия с площ 3606 кв.м, НТП „Високо застрояване /над 15 m/”, район „Приморски”, гр.Варна, с възложител „ТРАНСПОРТНО-СПЕДИТОРСКА КАНТОРА” ЕООД.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в 14-дневен срок, в сградата на район „Приморски”, ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, считано от 19.09.2022г. 

Уважаеми граждани, във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпи уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Промяна по време на строителство на сграда със смесено предназначение с магазини, офиси, жилища и подземен гараж и изграждане на аптека, самостоятелна медико-диагностична лаборатория и приема към нея“ в  УПИ VI-203,204 „за сграда със смесено предназначение, ПГ и трафопост“, кв.48, идентичен с ПИ 10135.2562.274, урбанизирана територия, с площ 3606 кв.м., НТП „Високо застрояване (над 15м)“, район „Приморски“, гр. Варна,  с възложител: „ТРАНСПОРТНО-СПЕДИТОРСКА КАНТОРА“ ЕООД.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул. „Ген.Колев” 92 в 14-дневен срок, считано от 19.08.2022г.Уважаеми граждани, във връзка с чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОВОС, Ви информираме, че постъпи искане за реализацията на инвестиционно предложение свързано с „Увеличаване на количествата на отпадъци от метални опаковки, с код 15 01 04 и на отпадъци от излязло от употерба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменато в кодове 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35*, с код 20 01 36” на площадки находящи се в ПИ 10135.2551.544, район „Приморски”, гр. Варна и в ПИ 10135.4507.318, ж.к. „Вл. Варненчик”, гр. Варна, с възложител: „ЕКО ГРИЙН МЕТАЛ“ ЕООД, гр. Варна.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул. „Ген.Колев” 92  в 14-дневен срок, считано от 19.08.2022г.
 


Във връзка с чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на район „Приморски”, Община Варна, информираме за постъпило искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане 10 броя жилищни сгради –къщи на два етажа” с обща РЗП 1300 кв.м с 10 паркоместа и една „Многофамилна жилищна сграда на 3 етажа” с РЗП 1122 кв.м с 15 паркоместа в поземлени имоти с идентификатори ПИ 10135.2016.49 и ПИ 10135.2016.52, земеделска територия, с НТП „Овощна градина и нива” с обща площ 4495 кв.м, м-ст „Срещу гробището”, район „Приморски”, гр. Варна, с възложител : „ВИП СЕРВИЗ” ООД.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в 14-дневен срок, в сградата на район „Приморски”, ст.78, ет.4, „Екологичен контрол”, считано от 28.07.2022г.

 


 

Уважаеми граждани, във връзка с чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОВОС, Ви информираме, че постъпи искане за реализацията на инвестиционно предложение: „Изграждане на три броя водовземни съоръжения за подземни води за водоснбдяване (за други цели – поливане на тревни и зелени площи, пълнене на басейни) на жилищен комплекс” в поземлен имот с идентификатор 10135.2526.2511, район „Приморски“, кв. „Св. Никола” гр. Варна, с възложител: „ВАРНА ВЮ РЕЗИДЕНС“ ЕАД, гр. Варна.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул. „Ген.Колев” 92  в 14-дневен срок, считано от 08.07.2022г.

(Публикувано на 08.07.2022 г.)


Във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/, в район „Приморски”, Община Варна, постъпиха уведомления за реализация на инвестиционно предложение относно „Изграждане 10 броя жилищни сгради –къщи на два етажа” с обща РЗП 1300 кв.м с 10 паркоместа и  една „Многофамилна жилищна сграда на 3 етажа” с РЗП 1122 кв.м с 15 паркоместа в поземлени имоти с идентификатори ПИ 10135.2016.49 и ПИ 10135.2016.52, земеделска  територия, с НТП „Овощна градина и нива” с обща площ 4495 кв.м, м-ст „Срещу гробището”, район „Приморски”, гр. Варна, с възложител : „ВИП СЕРВИЗ” ООД.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица, в ст.78, ет.4, в сградата на район „Приморски”, считано от 24.06.2022г.


Уважаеми граждани, във връзка с чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОВОС, Ви информираме, че постъпи искане за реализацията на инвестиционно предложение: „Изграждане на търговски комплекс – сграда на три етажа с пет подземни нива осигуряващи паркирането на моторни превозни средства в сградата“ в  ПИ 10135.2556.397, бул. „Цар Освободител“ №76-А, район „Приморски“, гр. Варна,  с възложител: „АСТРАЛ КОНЦЕПТ“ ЕООД, гр. Варна
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул. „Ген.Колев” 92  в 14-дневен срок, считано от 20.06.2022г.


Уважаеми граждани, във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпи уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на търговски комплекс – сграда на три етажа с пет подземни нива осигуряващи паркирането на моторни превозни средства в сградата“ в  ПИ 10135.2556.397, с площ 8472 кв.м., урбанизирана територия, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, бул. „Цар Освободител“ №76-А, район „Приморски“, гр. Варна,  с възложител: „АСТРАЛ КОНЦЕПТ“ ЕООД, гр. Варна.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул. „Ген.Колев” 92 в 14-дневен срок, считано от 31.05.2022г.


Във връзка с чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на район „Приморски”, Община Варна, информираме за постъпило искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на офис сграда и два магазина” в УПИ XX-18, кв.12, идентичен с ПИ 10135.2560.306, урбанизирана територия, с площ 180 кв. м, НТП „Ниско застрояване (до 10 м), с възложители Румянка Иванова, Росица Дочева, Станислав Дочев и „ИКОНОМОВ ПРОЕКТ”ООД.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в 14-дневен срок, в сградата на район „Приморски”, ст.78, ет.4, „Екологичен контрол”, считано от 18.04.2022г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: