Обявления ОРК

Уважаеми граждани, във връзка с чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОВОС, Ви информираме, че постъпи искане относно реализацията на инвестиционно предложение за „Изграждане на десет броя еднофамилни жилищни сгради“, по една във всеки от следните поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 10135.2569.427, 10135.2569.426, 10135.2569.420, 10135.2569.424, 10135.2569.430, 10135.2569.429, 10135.2569.418, 10135.2569.428, 10135.2569.416, 10135.2569.417,  урбанизирана територия, с обща площ 5245кв.м по КККР на гр. Варна, с възложител: „СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ“ АД, гр. Варна.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул. „Ген.Колев” 92  в 14-дневен срок, считано от 17.12.2021г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: