Обявления ОРК

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на заинтересовани лица, информираме за постъпило искане за реализация на инвестиционно предложение от „РАМУС” ЕООД, относно „Изграждане  на клинична и вирусологична лаборатории на /СМДЛ/ „РАМУС”, и „Блус Бар-Варна”, представляващи преустройство и смяна на предназначението на „търговски площи” с идентификатори 10135.2555.320.1.202, 10135.2555.320.1.203 и помещение с идентификатор 10135.2555.320.1.201 в приземен етаж,  в сграда със смесено предназначение, с обществено обслужваща част, с жилища и подземни гаражи, находяща се в УПИ VI-2555.320, с идентификатор 10135.2555.320, урбанизирана територия, с площ 3461 кв.м., НТП „За друг обществен обект, комплекс”, район „Приморски”, гр. Варна.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в 14-дневен срок, в ст.76, ет.4, „Екологичен контрол”, в сградата на район „Приморски”, считано от 21.09.2021г.

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: