Управление на етажната собственост

I. ПРОЕКТ: BG161PO001/1.2-01/0001 „Енергийно обновяване на българските домове” - (изтегли)

II. СЪОБЩЕНИЯ

 • Правна помощ за всички управители на етажна собственост (отвори)

 • Във връзка с правомощията на Кмета на Район "Приморски" по чл.47 от ЗУЕС напомняме на живеещите граждани в сгради в режим на етажна собственост, намиращи се на територията на район "Приморски", че при нововъзникнала етажна собственост първото общо събрание се свиква в 6-месечен срок от възникването ѝ от собственици на самостоятелни обекти, които имат най-малко 20 на сто идеални части от общите части съгласно чл.12, ал.(6) от ЗУЕС, на което следва да бъде избран – Управител или Управителен съвет.
      Всички новоизбрани управители или председателите на управителните съвети на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост - на вече съществуваща или нововъзникнала етажна собственост, имат задължение да подадат в едномесечен срок от избирането им уведомление в районната администрация съгласно чл.46 „б” от ЗУЕС.

 • Сдружение на собствениците

  На основание чл. 44 от Закона за управление на етажната собственост, в район "Приморски" е създаден публичен регистър на учредените сдружения на собствениците (отвори)

III. ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

 • Закон за управление на етажната собственост (отвори)
 • Наредбa РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдружнията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост.
 • Примерен правилник за вътрешния ред в етажна собственост (изтегли)
 • Книга на етажната собственост (изтегли)
 • ЗАПОВЕД №РД 02 - 14 - 755/10.05.2010 (изтегли)
 • ЗАПОВЕД №РД 02 - 14 - 1256/11.05.2012 (изтегли)
 • Уведомление по чл.46б от ЗУЕС за органите на управление на етажната собственост (изтегли от раздел услуги, дирекция СИД)
 • Заявление за регистрация на сдружение по чл.29, ал(1) от ЗУЕС (изтегли от раздел услуги, дирекция СИД)
 • Уведомление от председател на управителен съвет/управител на сдружението на собствениците за промяна в обстоятелствата по чл. 2, ал. 3 от Наредбата за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост
  (изтегли от раздел услуги, дирекция СИД)
 • Заявление за неотложен ремонт по чл.49 от ЗУЕС (изтегли)
 • Заявление за установяване на нарушение на ЗУЕС (изтегли)
 • Покана за свикване на ОС учредяване на СС (отвори)
 • Протокол от залепване на поканата_учредяване на СС (отвори)
 • Протокол от ОС за учредяване на СС (отвори)
 • Споразумение за създаване на сдружение на собствениците (отвори)

IV. ОТГОВОРИ НА НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ (отвори)

V. ПРИМЕРНИ ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, В ПОМОЩ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ / УПРАВИТЕЛЯ, КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ / КОНТРОЛЬОРА И СОБСТВЕНИЦИТЕ / ОБИТАТЕЛИТЕ

 • Декларация по чл. 24, ал. 7 от ЗУЕС (изтегли)
 • Договор за поддръжка на общи части в етажна собственост (изтегли)
 • Искане за свикване на общо събрание по чл. 12, ал. (2) или ал.(6) от ЗУЕС (изтегли)
 • Искане за свикване на общо събрание по чл. 12, ал. 5 от ЗУЕС от собственик (ползвател) (изтегли)
 • Искане по чл. 12, ал. 2 и 3 от ЗУЕС от собствениците за свикване на общо събрание на етажната собственост (изтегли)
 • Покана за изпълнение на решение на общо събрание от собственик (изтегли)
 • Предупреждение за преустановяване на нарушение по чл. 45, ал. 1 от ЗС (изтегли)
 • Приемо-предавателен протокол на основание чл. 23, ал. 6 от ЗУЕС (изтегли)
 • Примерен договор за управление и поддръжка на общи части на сгради в жилищни комплекси от затворен тип (изтегли)
 • Протокол за връчена покана за общо събрание на ЕС по чл. 13, ал. 4 от ЗУЕС (изтегли)
 • Протокол за поставено съобщение на основание чл. 16, ал. 7 от ЗУЕС (изтегли)
 • ПРОТОКОЛ на ОС - примерен образец (изтегли)
 • Протокол от залепване на поканата_учредване на СС (изтегли)
 • Протокол от заседание на контролния съвет на етажната собственост (изтегли)
 • Протокол от заседание на управителния съвет на етажната собственост (изтегли)
 • Протокол от заседание на УС на ЕС за определяне на идеални части на основание чл. 17, ал. 4 и 5 във връзка с чл. 23, ал. 1, т. 11 от ЗУЕС (изтегли)
 • Разписка за получено копие от протокол от общо събрание на етажната собственост (изтегли)
 • Съобщение за изготвен доклад на контролния съвет на етажна собственост (изтегли)
 • Съобщение за изготвен доклад на управителния съвет на етажна собственост (изтегли)
 • Удостоверение на основание чл. 23, ал. 1, т. 12 от ЗУЕС (изтегли)
 • Констативен протокол за установяване на нарушение (в случай на избран управител от общото събрание) (изтегли)
 • Констативен протокол за установяване на нарушение (в случай на избран управителен съвет от общото събрание) (изтегли)
 • Констативен протокол за установяване на нарушение извършено от член на управителния съвет / управител (изтегли)
 • Отчет по данни от книгата на собствениците относно отглежданите домашни животни (изтегли)

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: