Енергийно обновяване на жилищни сгради

Енергийно обновяване на жилищни сгради
 
Стартира Процедурата „BG-RRP-4.023 - Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I, Национален план за възстановяване и устойчивост.По нея общините ще могат да кандидатстват в партньорство със Сдруженията на собствениците /СС/.
 
Предвижда се подкрепата за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд да протече на два етапа. При първия ще може да се кандидатства до 31.05.2023 г, като СС ще получат безвъзмездно 100% от средствата за саниране. Вторият етап за кандидатстване ще продължи до 31.12.2023 г., по него одобрените жилищни сгради ще получат 80% безвъзмездна финансова помощ от плана, а останалите 20% ще са за сметка на собствениците.
Допустими за саниране ще са устойчиво конструктивни многофамилни жилищни сгради - блокове или блок секции, без значение от вида строителство, които са проектирани преди 26 април 1999 г.
Утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“
 
Най – често задаваните въпроси и отговорите към тях по Процедурата можете да откриете на сайта на Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България /ИСУН/ 2020 на адрес: https://eumis2020.government.bg/…/dbc86350-cccd-414a-a175…
 
Община Варна подпомага собственици по програмата за саниране на сгради.
С Решение на Общинския съвет – Варна на СС се осигуряват средства до 6, 28 / шест лева и двадесет и осем стотинки / лева на кв.м. за изготвяне на технически паспорти на сградите, архитектурни заснемания, обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация.Срокът за подаване на необходимите документи е 28.02.2023 г.
 
Крайни получатели по настоящата Процедура са СС, регистрирани по Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/. Водещо при получаване на финансиране за изготвяне на технически паспорт, енергийно обследване и архитектурно заснемане от Община Варна e собствениците на повече от 95% от идеални части от общите части на Етажната собственост, /ЕС/, да членуват в СС и да са подкрепили изпълнението на проекта при гласуването на Общото събрание.
 
Служители, консултиращи относно програмата:
 
Пламен Боев – Заместник – кмет
052/ 359 103, ет.3, стая 38
 
Владимир Манасиев – Заместник – кмет
052/ 359 123, ет.3, стая 46
 
Веселин Василев - Заместник – кмет
052/ 359 107, ет.3, стая 49
 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: