Конкурси

 

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР "КОНТРОЛ ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ"

 


 

Списък на кандидатите в конкурса за длъжността Инспектор "Контрол търговска дейност" дирекция "Обществен ред и контрол" които СЕ ДОПУСКАТ до практически изпит

 


 

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността ИНСПЕКТОР „КОНТРОЛ ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ“ ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ” ПРИ РАЙОН „ПРИМОРСКИ”


1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:
• Да отговаря на условията на чл.7 от Закона за държавния служител /ЗДСл/;
• Висше образование – образователна степен – бакалавър;
• минимален професионален опит – не се изисква;
• ранг – V /пети/ младши за държавен служител;
• да познава - Административнопроцесуален кодекс, Закон за администрацията, Закон за държавния служител, Наредба за административното обслужване, Закон за местните данъци и такси, Закон за административните нарушения и наказания, Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Варна, Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Наредба на ОбС Варна за рекламната дейност на територията на Община Варна, съгласно Закона за устройство на територията, Наредба на ОбС Варна за реда за провеждане на търговската дейност на територията на община Варна;
2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
• Компютърни умения – много добро познаване и ползване на основните приложения Microsoft Office, Excel, Internet и др.
• Способност за работа с офис техника;
• Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура съгл чл. 14, ал. 4 от НПКПМДСл.
3. Начин на провеждане на конкурса:
• Първи етап: Практически изпит– включва въпроси от:
Административнопроцесуален кодекс, Закон за администрацията, Закон за държавния служител, Наредба за административното обслужване, Закон за местните данъци и такси, Закон за административните нарушения и наказания, Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Варна, Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Наредба на ОбС Варна за рекламната дейност на територията на Община Варна, съгласно Закона за устройство на територията, Наредба на ОбС Варна за реда за провеждане на търговската дейност на територията на община Варна
• Втори етап: Интервю.
4. Необходими документи за кандидатстване:
• Писмено заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/.
• Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност съгл. чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
• Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, правоспособност, които се изискват за длъжността съгл. чл. 17, ал. 3, т. 2 от НПКПМДСл.
• Копие от документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит съгл. чл. 17, ал. 3, т. 3 от НПКПМДСл;
• Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността:
- Автобиография тип СV, документ за присъден ранг.
5. Място и срок за подаване на документите за участие:
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва:
• лично от всеки кандидат или чрез упълномощено лице с пълномощно от 01.06.2022г. до 10.06.2022г., вкл. всеки работен ден от 09:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 17:00 часа на адрес: гр.Варна, бул.”Ген.Колев” 92, ет.I, стая 10, служител „Човешки ресурси” ;
• По електронен път на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., в този случай
Заявлението и Декларацията съгл. чл. 17 ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис или чрез ССЕВ.
6. Кратко описание на длъжността:
Осъществява оперативен контрол на търговските и туристически обекти на територията на район "Приморски"; Съставя констативни протоколи от извършени проверки и води регистър за тях; За констатирани нарушения съставя АУАН, в качеството си на актосъставител и води регистър за тях; Изпраща в Община Варна окомплектованите преписки по съставените АУАН; Извършва проверки по сигнали и жалби на физически и юридически лица; Изготвя справки и доклади за дейността; Спазва изискванията за конфиденциалност; Грижи се за здравето и безопасността си, както и на други лица в съответствие с квалификацията и дадените от ръководството инструкции; Извършва превантивен контрол на обществения ред в района. Съставя констативни актове по чл.57а от ЗУТ; Приема информация за регистрирани Сдружения на собствениците на етажна собственост; Води Регистър на Сдруженията на собствениците – чл.44 ЗУЕС и Регистър на управителите на етажна собсвеност; Носи пряка отговорност за съставяните от него документи;

Минималният размер на основната заплата за длъжността е 710.00 /седемстотин и десет/ лева, основниаят размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Списъците и всички съобщения се обявяват на информационното табло, намиращо се на I - ви етаж в сградата на Район „Приморски” – Община Варна и на сайта на район „Приморски“ – www.primorski.bg.
Телефон за контакт: 052 / 359 – 104.

 

 


 

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЪЖНОСТТА  ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР "ЕКОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ" 

 


 

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР "ЕКОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ" 

 


 

РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЕКРЕТАР "МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ"

 


 

Конкурси, обявени в Административен регистър

 

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: