Регистър декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ 2022 г.

Име, презиме и фамилия на служителя

Длъжност

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ

Вид на декларацията

 

 

 

Вх. №

дата

 

1

Елена Петрова Гроздева

Младши екперт ТРЗ и касиер

01

11.03.2022

ежегодна

2

Адриана Иванова Иванова

Секретар МКБППМН

02

21.03.2022

освбождаване

3

Петранка Христова Пеева

Главен експерт ЧР

03

21.03.2022

ежегодна

4

Иван Ненчев Цанев

Главен инспектор КС

04

28.03.2022

ежегодна

5

Галина Розенова Данева

Главен експерт ФиБ

05

07.04.2022

ежегодна

6

Маринела Костова  Христова

Счетоводител 

06

07.04.2022

встъпителна

7

Цветелина Тодорова Овчарова

Главен инспектор КБП и СФУК

07

13.04.2022

ежегодна

8

Таня Константинова Станева

Старши експерт ВОиСП

08

14.04.2022

ежегодна

9

Лиляна Николаева Бончева

Старши инспектор КПТД

09

18.04.2022

ежегодна

10

Ивалина Георгиева  Христова

Старши инспектор КБП

10

26.04.2022

ежегодна

11

Радка Димитрова  Манолова

Старши експерт „Архив”

11

27.04.2022

ежегодна

12

Даниела Михаилова Стоянова

Главен експерт ТРД

12

28.04.2022

ежегодна

13

Петя  Костова Москова

Главен експерт ТРД

13

28.04.2022

ежегодна

14

Милена Пачкова Маджарова

Главен експерт РДиЖД

14

03.05.2022

ежегодна

15

Вяра Драганова Георгиева

Главен специалист СД

15

03.05.2022

ежегодна

16

Анета Станиславова Иванова

Главен специалист „Архив”

16

03.05.2022

ежегодна

17

Галина Стефанова Иванова

Старши специалист ЕСГРАОН

17

03.05.2022

ежегодна

18

Весела Иванова Атанасова

Главен юрисконсулт

18

03.05.2022

ежегодна

19

Мария Тодорова Стефанова

Старши експерт УТ

19

03.05.2022

ежегодна

20

Албена Ташкова Перец

Главен специалист УТ

20

03.05.2022

ежегодна

21

Румяна Денчева Цветкова

Директор д-я СИД

21

04.05.2022

ежегодна

22

Ирина Илчева Станева

Главен експерт ТИ

22

04.05.2022

ежегодна

23

Златина Златева Славова

Старши експерт РС

23

04.05.2022

ежегодна

24

Живко Атанасов Желязков

Секретар на РП

24

04.05.2022

ежегодна

25

Маргарита Тодорова Вощинарова

Главен специалист ЕСГРАОН

25

05.05.2022

ежегодна

26

Златомира Атанасова Карамфилова

Инспектор КТД

26

05.05.2022

ежегодна

27

Снежана Няголова Славова

Главен специалист „Геодезист”

27

05.05.2022

ежегодна

28

Нели Ганчева Димова

Главен специалист ГС

28

09.05.2022

ежегодна

29

Мария Димитрова Митева

Старши експерт ГС

29

09.05.2022

ежегодна

30

Желязко Руменов Желязков

Старши експерт СА

30

09.05.2022

ежегодна

31

Ваня Строимирова Спасова

Главен инженер на Район

31

09.05.2022

ежегодна

32

Десислава Румянова Михайлова

Директор д-я АИО

32

09.05.2022

ежегодна

33

Ваня Христова Халачева

Главен счетоводител

33

09.05.2022

ежегодна

34

Петя Николаева Добрева

Главен експерт „Озеленяване”

34

09.05.2022

ежегодна

35

Гергана Димитрова Балахурова

Младши експерт „Озеленяване”

35

09.05.2022

ежегодна

36

Надя Митева  Драгиева

Главен експерт ЕСГРАОН и ГС

36

09.05.2022

ежегодна

37

Веселин Михайлов Михайлов

Главен юрисконсулт

37

10.05.2022

ежегодна

38

Елена Стоянова Тодорова

Специалист ПЧЗП

38

11.05.2022

ежегодна

39

Диляна Атанасова Атанасова

Инспектор ЕКД

39

11.05.2022

ежегодна

40

Цветан Милчев Цанков

Старши юрисконсулт

40

11.05.2022

ежегодна

41

Димитричка Йорданова Демирова

Старши експерт ЕСГРАОН и ГС

41

11.05.2022

ежегодна

42

Христина Миткова Петрова

Старши юрисконсулт

42

11.05.2022

ежегодна

43

Боримир Максимов Тодоров

Инспектор КС

43

12.05.2022

ежегодна

44

Лиляна Николова Стоянова

Главен експерт СДиЖН

44

12.05.2022

ежегодна

45

Марина Железова Тенева

Старши експерт СЖН

45

12.05.2022

ежегодна

46

Жоро Бойчев Атанасов

Главен специалист ИТ

46

12.05.2022

ежегодна

47

Пламена Добрева Александрова

Старши експерт ПР

47

12.05.2022

ежегодна

48

Илияна Добрева Добрева

Главен експерт ПР

48

12.05.2022

ежегодна

49

Добринка Николова Рускова

Старши експерт ЕСГРАОН и ГС

49

12.05.2022

ежегодна

50

Диана Иванова Янева

Главен специалист АУП

50

12.05.2022

ежегодна

51

Венелин Веселинов  Дяков

Директор д-я АТО-Виница

51

12.05.2022

ежегодна

52

Делян Красимиров Грудев

Старши инспектор КС

52

12.05.2022

ежегодна

53

Албена Тодорова Николова

Инспектор КС

53

12.05.2022

ежегодна

54

Ирина Николова Петкова

Главен инспектор ЕК

54

12.05.2022

ежегодна

55

Веселина Димитрова Димитрова

Главен специалист ПЧОТ

55

12.05.2022

ежегодна

56

Васил Канев Павлов

Главен експерт  „Инженер”

56

12.05.2022

ежегодна

57

Славка Петрова Петкова

Специалист „СКП и касиер”

57

12.05.2022

ежегодна

58

Антоанета Христова Стоянова-Атанасова

Главен специалист АУ

58

12.05.2022

ежегодна

59

Габриела Николаева Добрева

Главен специалист АУ

59

12.05.2022

ежегодна

60

Сергей Жан Димитров

Главен експерт  УА

60

12.05.2022

ежегодна

61

Иван Георгиев Жулев

Главен експерт УА

61

12.05.2022

ежегодна

62

Галин Венциславов Киров

Главен специалист ПЧОТ

62

13.05.2022

ежегодна

63

Ваня Славчева Иванова

Старши инспектор КС

63

13.05.2022

ежегодна

64

Ася Събева Събева

Главен  специалист ПЧОТ

64

13.05.2022

ежегодна

65

Ива Атанасова Ганчева - Даскалова

Главен специалист УТ

65

13.05.2022

ежегодна

66

Стела Димитрова Атанасова

Старши специалист АТО

66

13.05.2022

ежегодна

67

Петя Пламенова Иванова

Инспектор КС

67

13.05.2022

ежегодна

68

Пенка Иванова Величкова

Главен специалист АУ

68

13.05.2022

ежегодна

69

Златина Димитрова Димитрова

Старши инспектор КТД

69

13.05.2022

ежегодна

70

Анелия Василева Станева

Старши инспектор ЕК

70

13.05.2022

ежегодна

71

Елена Каменова Начева-Кючукова

Главен експерт „Архитект”

71

13.05.2022

ежегодна

72

Теодора Събева Божанова

Главен експер УТ

72

13.05.2022

ежегодна

73

Снежана Димитрова Матева-Йорданова

Старши инспектор КТД

73

13.05.2022

ежегодна

74

Боряна Николаева Георгиева

Главен специалист УТ

74

13.05.2022

ежегодна

75

Елена Цанева Димитранова

Директор д-я ФССД

75

16.05.2022

ежегодна

76

Петър Ангелов Петров

Инспектор ЕКД

76

16.05.2022

ежегодна

77

Зоро Димитров Дамянов

Старши експерт ОПЗН и домакин

77

16.05.2022

ежегодна

78

Александра Валентинова  Пейчева

Старши специалист АУ

78

16.05.2022

ежегодна

79

Милена Тодорова  Илчева

Главен специалист ПЧОТ

79

16.05.2022

ежегодна

80

Калин Илев Илиев

Директор д-я УТ

80

16.05.2022

ежегодна

81

Ирена Бранимирова Иванова

Директор д-я ОРК

81

16.05.2022

ежегодна

82

Асен Костов Николов

Специалист УТО

82

16.05.2022

ежегодна

83

Румяна Кръстева Тодорова

Главен специалист „Геодезист”

83

16.05.2022

ежегодна

84

Маргарита Йорданова Рачева

Главен специалист ПЧОТ

84

16.05.2022

ежегодна

85

Валя Кънчева Михайлова

Главен специалист ПЧОТ

85

16.05.2022

ежегодна

86

Йордан Момчилов Биков

Инспектор ЕКД

86

16.05.2022

ежегодна

87

Николай  Атанасов Кенаров

Старши инспектор КС

87

16.05.2022

ежегодна

 

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО НЕ СА ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т.2 ОТ ЗПКОНПИ ЗА 2021 Г. В СРОК

Няма такива

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: